Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst die betrekking heeft op door Live Action Experiences BV, gevestigd te Utrecht, te leveren diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via Live Action Experiences BV diensten bestelt en/of afneemt.

1.3 Deze voorwaarden prevaleren boven elke andere voorwaarden die mogelijk door de klant wordt gehanteerd, tenzij anders is overeengekomen.

1.4 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes door Live Action Experiences BV,  in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke bevestiging van Live Action Experiences BV of door feitelijke uitvoering door Live Action Experiences BV komt een overeenkomst tot stand.

2.2 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Live Action Experiences BV ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

2.3 Een bevestiging per e-mail van de klant op een offerte van Live Action Experiences BV wordt beschouwd als een schriftelijke bevestiging van de aanbieding en/of offerte en daarmee als totstandkoming van de overeenkomst.

2.4 Degene die namens, of ten behoeve van, een groep de overeenkomst aangaat is de wederpartij in deze overeenkomst en daarmee hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
2.5 Bij het boeken van een activiteit vermeld de klant het aantal personen die haar vergezellen.
2.6 Wanneer er bij aanvang of gedurende de activiteit blijkt dat er meer personen deelnemen dan aanvankelijk bij de boeking is gemeld, behoudt Live Action Experiences BV zich het recht voor om de klant na te factureren.

3. Prijzen

3.1 Alle in aanbiedingen en/of offertes genoemde prijzen voor zakelijke klanten zijn exclusief BTW.

3.2 Alle op de website vermelde prijzen voor consumenten zijn inclusief BTW

4. Betaling

4.1 In geval van reserveringen dient uiterlijk op de dag van deelname te worden betaald, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 Indien betaling na facturatie is overeengekomen dient betaling in ieder geval binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden.

5 Wanbetaling

5.1 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan Live Action Experiences BV vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119 of artikel 6:119a BW.

5.2 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan Live Action Experiences BV verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of Live Action Experiences BV buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van Live Action Experiences BV om schadevergoeding te vorderen.

5.3 Onverminderd de overige rechten van Live Action Experiences BV uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens Live Action Experiences BV gehouden om de incassokosten te vergoeden die Live Action Experiences BV heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

5.4 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

6 Annulering

6.1 Het is mogelijk om tot 7 dagen voorafgaand aan de datum van bezoek kosteloos te annuleren of wijzigingen aan te geven. Een dergelijke annulering en/of wijziging dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, voorzien van een datum.

6.2 Bij een gedeeltelijke of volledige annulering binnen 7 dagen voorafgaand aan de datum van bezoek is de klant 100% van het totale bedrag verschuldigd, tenzij een ander bedrag schriftelijk door Live Action Experiences BV is aangegeven.

6.3 Indien, in geval van een reservering voor meerdere personen, één of meer van het aantal opgegeven personen zonder tijdige annulering niet komt opdagen, is het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd.

6.4 Live Action Experiences BV is te allen tijde gerechtigd een reservering eenzijdig te annuleren wegens haar moverende – al dan niet bedrijfsorganisatorische – redenen, zonder daarvoor enige (schade)vergoeding aan de klant verschuldigd te zijn. Dit evenwel onder onverwijlde restitutie van eventueel reeds door klant aan Live Action Experiences BV betaalde gelden.

6.5 Alle bovenstaande annuleringsvoorwaarden gelden ook voor de catering en andere diensten die per offerte zijn overeengekomen.

7 Veiligheid

7.1 Het meedoen aan activiteiten van Live Action Experiences BV geschiedt op eigen risico.

7.2 Eenieder is verplicht te allen tijde de aanwijzingen van medewerkers van Live Action Experiences BV op te volgen.

7.3 Klanten die onder invloed van alcohol of drugs mogen niet deelnemen aan activiteiten van Live Experiences BV. Zij blijven aansprakelijk voor de volledige betaling van het overeengekomen bedrag én eventueel extra gemaakte kosten door Live Action Experiences BV.

8 Aansprakelijkheid Live Action Experiences BV

8.1 Live Action Experiences BV kan jegens de wederpartij slechts aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit de contractuele verplichtingen als er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Live Action Experiences BV of ander grond volgens de dwingende bepalingen van het Burgerlijk wetboek.
8.2 Door Live Action Experiences BV wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan of door de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de uitvoering van de het arrangement.
8.3 Aansprakelijkheidsstellingen van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant en anderen die haar vergezellen toerekenbaar is, kunnen nimmer op Live Action Experiences BV worden verhaald. Hieronder wordt verstaan: aansprakelijkheidsstellingen die voortvloeien uit de Wegenverkeerswet 1994, art. 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (onrechtmatige daad) of ieder andere grondslag anders dan de contractuele aansprakelijkheid.
8.4 Live Action Experiences BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie. 

8.5 Indien Live Action Experiences aansprakelijk kan worden gesteld, dan is de hoogte van deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

8.6 Het bovenstaande laat de wettelijke aansprakelijkheid ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek onverlet.

9 Aansprakelijkheid klant

9.1 Klanten (en anderen die hen vergezellen) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verlies, diefstal, of beschadiging van het bezit of eigendom van (medewerkers van) Live Action Experiences BV en derden, alsmede voor enig letsel toegebracht aan medewerkers van Live Action Experiences BV en derden, ongeacht of de schade dan wel het letsel het gevolg is van enig handelen of nalaten van klanten zelf, of anderen

9.2 Klanten (en anderen die hen vergezellen) vrijwaren Live Action Experiences BV voor alle aanspraken ter zake schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van klant, of anderen die aanwezig waren tijdens een activiteit.

10 Ontbinding

10.1 Live Action Experiences BV is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; – het sluiten van de overeenkomst met Live Action Experiences BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen; – klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

10.2 Live Action Experiences BV is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

10.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Live Action Experiences BV op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Live Action Experiences BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
10.4 Live Action Experiences BV behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

11 Klachten

11.1 Reclames met betrekking tot de door Live Action Experiences BV georganiseerde activiteiten dienen binnen 5 werkdagen na afloop van de activiteiten schriftelijk (per aangetekende post) bij Live Action Experiences BV te worden ingediend.

11.2 Het indienen van reclames schort enige op de klant rustende betalingsverplichting nimmer op.

12 Licentie van gemaakte opnames

12.1 De klant geeft toestemming aan Live Action Experiences BV om foto’s en video’s die door of van klant of zijn of haar kinderen zijn gemaakt tijdens de ervaring, te gebruiken op de websites of andere kanalen van Live Action Experiences BV.
12.2 Indien de klant niet wenst dat Live Action Experiences haar beelden gebruikt, kunnen zij dit voorafgaand aan de ervaring of na vertoning kenbaar maken. De klant gaat ermee akkoord dat Live Action Experiences dan voor zover mogelijk de beelden zal verwijderen van online kanalen, maar niet van gedrukte materialen. Klant gaat er expliciet mee akkoord dat Live Action Experiences nooit een vergoeding zal betalen voor het gebruik van materialen. 

13 Geschillen en toepasselijk recht

13.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

13.2 Op een met Live Action Experiences BV gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Live Action Experiences BV ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

14 Vindplaats

14.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht

14.2 Deze algemene voorwaarden staan vermeld op de website https://www.teamundercover.com/nl/algemene-voorwaarden

Versie 1.0.0 (Laatste aanpassing: 3 september 2020)